Lễ Cha

Tưởng nhớ đến người đã tạo ra tôi. Lòng này luôn nhớ đến ông. Yên nghỉ Ba nhé.