Văn hoá Việt

Thảo Thảo viết trên Facebook:

combination giữa yếu tố văn hoá (thi ca, văn học, âm nhạc…) và font/typo + graphic. trang web xịn quá ạ

Rất vui thấy được có người hiểu được dụng ý của tôi về những dự án trong mục typographic samples. Những đề tài trong đó không đơn giản là kiểu mẫu nữa, mà đã trở những gì tôi muốn thu tập cho chính mình và cho những người đọc để chúng ta hiểu thêm về văn hoá Việt Nam.