Tưởng niệm

22 năm vẫn nhớ và sẽ không bao giờ quên.