Tiếng Việt Đen Tối

Ca thử câu này: “Đêm Phương Nam nằm nghe bà Bành cãi lộn”.

Bonjour Vietnam