Đạt Đỗ trò chuyện với Thế cơ À

Đạt Đỗ cho biết:

Chia sẻ một chút đến các bạn, anh đang xem học hỏi cách ứng dụng kiểu chữ ở fontsinuse.com và chuyên về tiếng Việt vietnamesetypography.com