Kinh Phước Đức

Lắng nghe thầy Thích Chúc Đại giải thích bốn câu trong “Kinh Phước Đức” đầy ý nghĩa:

Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là phước đức lớn nhất.

Đọc trọn bài ở trang nhà Làng Mai.