Đồ ngu

Trump là sự đe dọa cho nền dân chủ của nước Mỹ. Bạn không nhìn ra được điều đó, bạn thật là đồ ngu. Còn bạn nhìn ra được điều đó mà bạn không quan tâm, bạn là đồ rác rưởi.