Tốt Hơn

Andree:

Anh đã có người mới, cô ấy tốt hơn.
Không như em đâu, lâu lâu cô ấy không lên cơn.

Bonjour Vietnam