Phạt

Đạo: Daddy, Đán’s being mean to me.
Đán: Daddy, Đạo xạo. Phạt him.
Đạo: No, Đán xạo. Phạt him.
Dad: I am going to phạt both of you.
Đán: No, I don’t want you to phạt me. Just phạt Đạo.
Đạo: No, I don’t want to be phạt. Can you un-phạt me?