Locker-Room Talk

Đán: Can I slap you in the face?
Dad: Ba không hiểu con nói tiếng Việt đi?
Đán: Can I đánh you in the face?
Dad: Cha mầy.