Trịnh Công Sơn – Có Một Thời Như Thế

Có một thời như thế tập họp những bài báo của Nguyễn Đắc Xuân phần lớn viết về đề tài chóng chiến tranh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vì những bài viết khác nhau (không chỉ riêng tác giả mà còn có những bài sưu tầm từ nhạc sĩ họ Trịnh và những người bạn cùng thời của ông) nên đọc không được một cách suôn sẽ. Vả lại tôi không có hứng thú về đề tài chính trị nên cũng không thỏa mãn lắm. Chắc phải đợi đến một quyển sách về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của ông sau này.