Đọc Kinh Thánh

Tôi không phải là người trong đạo nhưng lâu lâu đọc một vài câu Kinh Thánh cũng hay. Chẳng hạn như câu sau đây của Ê-sai (41:10):

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Bill Cosby! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.

Xin đừng ném đá tôi nhé.