Chữ viết của người Việt Nam qua các thời đại

Đây là một quyển sách về tiếng Việt rất thú vị. Nữa phần đầu tác giả Nam Hoài Bão giới thiệu tiếng nói và chữ viết của bốn dân tộc vùng Đông Á: Trung Hoa, Đại Hàn, Nhựt Bổn và Việt Nam. Như chữ Hán, Đại Hàn và Nhựt, chữ Việt Nam cũng khởi đầu viết theo tượng hình. Như sao này chữ Việt đổi mới theo dạng La Tinh.

Nữa phần sau của sách ông Nam Hoài Bão viết rất chi tiết về lịch sử chế tạo chữ quốc ngữ. Những tài liệu ông gôm lại sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn những người đã có công xây dựng nên chữ Việt mà ta dùng hôm nay. Chỉ khoảng mấy mươi năm, cái chữ mà người Tây sáng chế ra để giảng đạo cho những người dân không biết chữ đã trở thành một ngôn ngữ riêng của cả nước Việt Nam. Quốc ngữ có đầy đủ phong phú và sáng tạo để làm văn, thơ, nhac, hoặc để giao thiệp với nhau.

Những ai muốn tìm hiểu về lịch sử ngôn ngữ Việt Nam nên đọc quyển sách này. Xin thành thật cảm ơn ông Nam Hoài Bão đã để lại một quyển sách quý báu.