Tục Ca Phạm Duy

Một người bạn giới thiệu một số bài Tục Ca của Phạm Duy:

Lời nói đầu của chính tác giả trong Tục Ca 1 đã giải bày một cách trọn vẹn cái giá trị của 10 bài Tục Ca này, đó là giúp nhạc sĩ họ Phạm diễn tả tất cả những trạng thái và cảm xúc của ông và qua đó ông có thể hát ca một cách trọn vẹn hơn. Theo tôi, thì phải nói là để chửi đổng một cách trọn vẹn hơn. Phạm Duy đã thuật lại một câu nói thời ấy mà nó vẫn còn đúng đến bây giờ: “Nhất đĩ, nhì cha, ba sư, bốn tướng”. Ít ra đĩ còn có chút tự trọng vì họ gần như chẳng bao giờ lên tiếng dạy đời hoặc phê phán đạo đức kẻ khác.

Người bạn này viếc nhiều bài về chính trị của Mỹ lẫn Việt Nam rất thẳng thắng. Nếu bạn có thời giờ thì đọc lại những bài củ anh đã blog. Sở dỉ lâu nay tôi không link qua là vì sợ Mulitiply sẽ đóng cửa vào cuối năm qua. Nhưng đến bay giờ trang này vẫn còn tồn tại.