Thèm Đọc

Mấy bữa nay khao khác thèm đọc sánh. Sáng thì phải trông hai thằng nhỏ. Tối khi nó đi ngủ thì tôi cũng mệt mỏi. Cầm quyển sách Mastering Type mà mắt mở không lên. Những tháng ngày tự do thong thả đã qua.