Thủ Đoạn Ma Giáo, Đê Tiện

Người đọc trả lời bài tôi viết sáng nay:

Thưa Ông,

Gần bốn năm qua chỉ toàn nói láo và hứa cuội…chẳng làm được gì.. Chia rẻ, hận thù, tôn giáo và giai cấp…

Cả gia đình của Obama tiêu tiền của quốc gia như nước cho sứơng thân, trong khi dân chúng một ngày một nghèo……

Vận động bầu cử không có gì thành công để khoe nên chỉ biết vu cáo, dựng chuyện, bới móc đời tư, dùng lời lẻ hạ cấp, bẩn thỉu như tên Joe Biden….

Dùng mọi thủ đọan ma giáo, đê tiện để kiếm phiếu …những kẻ ăn trợ cấp, nhập cư bất hợp pháp, và dễ tin (dù đã gần 4 năm rồi vẫn còn mơ ngủ và tin CHANGE…)

Cũng thưa ông rằng nếu ông không biết hay không muốn biết những gì ông Obama đã làm bốn năm qua thì tôi cũng miễn bàn. Còn “dùng mọi thủ đoạn ma giáo, đê tiện để kiếm phiếu” từ những kẻ nhập cư bất hợp pháp thì quá phi lý. Bất hợp pháp thì sao mà đi bầu được mà lấy phiếu. Còn những kẻ ăn trợ cấp, chẳng lẻ cộng đồng Việt Nam lúc chân ước chân ráo đến Mỹ không ăn tiền chợ cấp sao? Tôi dám tin chắc trong số đó cũng có ông.