My Tam’s Classic Hit

Haven’t heard My Tam’s “Hát Với Dòng Sông” for quite a while. It’s still quite catchy as hell. Not sure why many people were tripping off on the hook: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc.” I personally love the line. It’s a lyrical way of saying “I really don’t give a fuck.”