The Friends or the Fakes?

I don’t know anything about The Friends other than the group is founded by violinist Luan Vu, but I have admiration for concerts they had put out. If I live in Cali, I would love to come and see their show. However, I just came across a vicious attack on The Friends regarding to the missing of Ngo Thuy Mien, Tu Cong Phung and Vu Thanh An on their recent show called “Du Doi Cho Nhau.” I am skeptical the credit of the source, but want to put it out here to see what others have to say about it. Here is what Dao Nuong Hoang Duoc Thao said:

Chương trình ca nhạc Giữ Đời Cho Nhau, dùng một tên bản nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng làm chủ đề, bán vé với giá $60, $50, $40 và $30. Dưới giòng chữ ghi giá tiền vé vào cửa, Đào Nương tôi lại đọc được một một hàng chữ nhỏ: Sẽ trích một số tiền vé thu được vào quỹ đào tạo tài năng âm nhạc thiếu nhi hải ngoại. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Đào Nương tôi nghe than phiền về sự kiện “công tử” Luân Vũ lợi dụng tên tuổi của nhạc sĩ Từ Công Phụng, trước đây, khi nghe tin có sự hiện diện của ông, Đào Nương tôi có mua vé đi xem. Đến nơi, ông Luân Vũ cho biết nhạc sĩ Từ Công Phụng… không về kịp vì đang ở bên Houston hay Dallas gì đó mặc dù vẫn nhận lời. Sau này khi có dịp gặp nhạc sĩ họ Từ tại Cali, ông cho biết ông không hề được mời hay nhận lời xuất hiện trong buổi nhạc của ông Luân Vũ.