Ha Tran’s Secret?

In his “Hà Trần: Mỗi lần đến còn mang theo bí mật?,” Xuân Anh nails it:

Một năm sau khi ra “Đối thoại 06” thì nhìn lại có thể thấy album đó không làm cho Hà Trần tiến thêm bậc nào trên con đường âm nhạc ngoài việc được đánh giá là ca sĩ luôn tìm tòi cái mới.

Đối thoại 06 came and went despite how much the press ate it up. What has she contributed in Tình ca qua thế kỷ? Ain’t a damn thing.