Ballad of the Day

What a “Ngam Ngui” tune. Duc Tuan has done a great job of bringing out the compassion in Huy Can’s lyrics:

Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.