RIP

Remembering Ngoc Lan: 12.18.1956 – 03.06.2001

Ve Day Em
Mot Chut Qua Cho Que Huong
Your Beauty