Giọt Sầu

Nắng đi
để lại chiều tà
Người đi
để lại xót xa một đời
Đêm đi
để lại sương rơi
Tình đi
để lại giọt vài khoé mi…

Thương Anh