Student Flower

Do you still remember, my love?
A summer long ago, the Jacaranda tree bloomed pink flowers
You asked me to come and pick them home for us to play together
Do you still remember, my love?

Do you still remember, my love?
I took the flower petal and pressed it on your cheek
To make you beautiful like an angel
But you didn’t want to.
You’re afraid of having to go to heaven.

You’re afraid, afraid of having to go to heaven.
In heaven, we would be separated in different places
Hence, you only wanted to live in this world
Today, the Jacaranda tree of old days blooms gloriously
But since Fate spoiled our chance to be together
I feel like crying under the blood red flowers
Where are you now?
Where do I find you, my love?
Now, only pain and sorrow in my heart…

Translated by Vương Thanh

Hoa học trò

Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không?

Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu
Sợ phải lên trên trời

Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm anh em biết tìm đâu bây giờ
Bây giờ tìm kiếm em đâu?
Bây giờ chỉ có thương đau…

Nhất Tuấn