The Road Home’s Far and It’s Wet Outside

Tonight, Time seems to stand still
To let the lovers be lost in a dream
The rain makes it difficult to say goodbye
Since the road home’s far and it’s wet outside

Your skin like silk, your long hair so soft
Sparkling stars shine brightly in your eyes
Fragrant lips make it difficult to say goodbye
Since the road home’s far and it’s wet outside
Since the road home’s far and it’s wet outside

You want me to take you home
Why don’t you stay here tonight
Since the road home’s far and it’s wet outside
Please don’t make me take you home.

Please don’t go home as the road’s too far
Please let the rain keeps falling without ever stopping
To let the lovers be lost in a dream
And forget to say goodbye
Since the road home’s far and it’s wet outside.

Translated by Vương Thanh

Đường xa ướt mưa

Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa

Da em lụa là, tóc em xõa mềm
Lung linh trời sao sáng trong mắt em
Môi em làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Vì đường xa ướt mưa

Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay
Vì đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về

Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa.

Đức Huy