Some Lifetime to Love Each Other

Don’t look at me anymore, my love
The youthful flower had faded
The virginal fragrance’s already gone.
Don’t look at me, don’t look at me anymore, my love
The eyelids had closed, the lips’s forgotten its smile
You must’ve already forgotten me
The autumn moon broke into two halves
The birds flying in a distant, misty world…
Should I see you, should I see you or not?
If someone would just send words for me,
“That the once vibrant flower’s now forlorn
Sleepless nights on cold pillow.”

If there’s some lifetime for us to love each other
Then please seek for me in a future life
When the youthful flower hasn’t yet bloomed
When youthful love does not yet know fear

If we have ever loved each other
Then please wipe away all your distress
Where are you now, my love?
Where are you now, my love?

Don’t look at me anymore, my love
We already parted our own separate ways
We’d already forgotten one another
Still looking, still looking at me for what, my love
The tears’d poured for a singing voice that passed away
Don’t look at me anymore, my love!

Translated by Vương Thanh

Kiếp nào có yêu nhau

Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.

Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ

Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?

Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa… anh ơi!

Minh Đức Hoài Trinh