You Come From Millenniums Ago

I can still see you
in a crowd of strangers
since you reveal in your eyes
a passionate love for life.
I can still see you
in a crowd of strangers
since in those eyes,
there’s friendship and homeland.

You have come to our homeland
some millenniums ago,
appearing as you are now.
I can still see you
in a crowd of strangers
since you’re like a white bird,
coming out from an ancient copper drum’s engraving.
I can still see you
in a crowd of strangers
since you’re like flowers,
blooming in Serene Nature.

Translated by Vương Thanh

Em đến từ nghìn xưa

Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em mang trong mắt
Nỗi yêu đời thiết tha
Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì trong đôi mắt đó
Có quê hương bạn bè

Em đã đến giữa quê hương
Có những nghìn năm xưa
Hoá thân em bây giờ
Nên tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em như chim trắng
Giữa trống đồng bước ra
Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em như hoa lá
Giữa thiên nhiên hiền hòa

Trịnh Công Sơn