The Love Letters

I reminisce about an autumn years ago
when we sent each other scented letters.
Scented with the fragrance of Love and flowers.
The penned strokes, flirtingly romantic, fly on the pages.
I remember the heart’s hesitancy when I wrote
“How many lives have I waited
for us to love and be together.”
O My Love,
the letters still here,
but you’re somewhere faraway.
I search for you in the starlight of yesteryears.
Remember that day when we walked together to the bridge,
You let down your long silky hair,
and we promised each other to love and be loved.
The words of Love gently floated down the river to some harbor…

Oh Time!
The passage of Time seems to have erased the words of Love.
The passage of Time has faded the color of many letters.
I returned to this place to burn the letters,
to forget the love that seems like thousands of years ago.
Love with the passing of months and years has withered.
The love in the artist’s heart has died.

I reminisce about an autumn years ago
when I wandered alone in the forests and rivers.
The autumn leaves fell and withered.
I reminisce about that day
when we walked together to the bridge.
You let down your long silky hair.
Where’s the Love now that was in our hearts then…

Translated by Vương Thanh

Lá thư

Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau
phong thư ngào ngạt hương
nét bút đa tình lả lơi
nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng
chờ đến kiếp nào
tình đầu trong gió mùa
người yêu ơi
em nay về đâu?
phong thư còn đây
nhớ nhau tìm trong ánh sao
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
hẹn lời ân ái
trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu

Thời gian
như xóa lời yêu thương
thời gian
phai dần màu bao lá thư
anh quay về đây đốt tờ thư
quên đi niềm ân ái ngàn xưa
ái ân theo tháng năm tàn
ái ân theo tháng năm vàng
tình người nghệ sĩ phai rồi

Nhớ tới mùa thu năm nao
mình anh lênh đênh rừng cùng sông
chiếc lá thu dần vàng theo
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
còn đâu ân ái chăng người xưa?

Đoàn Chuẩn