The Last Leaf

Is the night gone yet, that the sky’s hurrying to show its lights.
A flock of birds carries the coming season on little wings in flight.
An autumn evening, I went to send her off…
Returning home, feeling sad and chilly…
Leaves on tree branches falling,
each leaf gets flown far, far away…

On the night of parting, what sadness keeps you silent.
I only hear you telling me ever so softly,
that it’s really late and time for me to go home.
The day was dreary, transporting the evening into night.
I force myself to smile, but my heart’s already in tears…

An ethereal night of moonlight and stars.
Stars filling the sky, each twinkling brightly.
A poetic mood comes upon me.
Taking my soul back to the road of memories…

Are we apart yet that my heart’s feeling desolate.
The road ahead, wide and windy, with just only me.
Drunken with wine, but my soul already in frost.
Leaves on tree branches,
the last leaf, falling, gets flown far away…

Translated by Vương Thanh

Chiếc lá cuối cùng

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa…

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa

Tuấn Khanh