The Lullaby of Mother Vietnam

“À ơi,” the sweet voice of gentle Mother
Her lullaby warms even the mountains and rivers
Mother’s love is beautiful and pure
With fragrant hands, she opens thousands of history pages
O Mother, O Mother Vietnam
Your love’s in a thousand melodies of lullabies
You teach your children to be just and compassionate,
to remember their roots and heroic ancestry.
Vietnam’s like a sad river branch with many twists and turns;
The moon dimmed, the water murky, the poor people, the bloodsheds…
Now, Mother’s voice is low, deep and sad
The two abysmal dark regions, a single source of suffering
Gentle Mother with shining virtue like a mirror
Her Flower of Compassion grows in her children’s garden
Mother sings a wonderful lullaby
Mother sings a lullaby of Love of Flowers and People…

Translated by Vương Thanh

Lời ru Mẹ Việt Nam

À ơi! Lời ngọt Mẹ hiền,
Tiếng ru ấm cả ba miền núi non
Mẹ tươi lòng ngát như son
Tay thơm Mẹ mở ngàn trang sử vàng.
Mẹ ơi, Mẹ hiền ơi. Ơi Mẹ Việt Nam
Tình thiêng muôn sợi tơ (ơ) đàn Mẹ rung
Dạy con nghĩa núi, tình sông
Dạy con nhớ gốc, khơi dòng liệt oanh
Nhánh sông sầu mấy khúc quanh
Trăng mờ, nước tủi, dân lành máu tuôn
Giờ đây tiếng Mẹ trầm buồn
Hai miền u tối, một nguồn đau thương
Mẹ hiền đức sáng như gương
Hoa Nhân Ái nở trong vườn con tươi
Mẹ ru, Mẹ ru tiếng hát tuyệt vời
Mẹ ru, Mẹ ru, Mẹ ru tiếng hát Lòng Đời Ươm Hoa…

Tuệ Nga